மறக்கமுடியாத தமிழீழ விடுதலை மாமறவர் மதுரைஆதீனம்.காசி ஆனந்தன்.

202

மறக்கமுடியாத தமிழீழ விடுதலை மாமறவர் மதுரைஆதீனம்.
மறைந்தாரே தமிழீழ மக்களின். ஆழ்ந்த இரங்கலைக் கண்ணீர் மலர்களாய் அவர் திருவடிகளில் வைக்கிறேன்.

– -காசி ஆனந்தன்.