நல்லூர் ஆலயத் திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் பூர்த்தி: ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு
http://punithapoomi.com/2019/07/94734/