முத்துமாரி அம்பாள் ஆலயத்தில் ஐந்தாம் நாள் மாலை நேர பூசை

155

முத்துமாரி அம்பாள் ஆலயத்தில் ஐந்தாம் நாள் மாலை நேர பூசை

05.08.2022 வில் நெவ் சென் ஐோஸ் பிரான்ஸ் என்னும் பதியில் கோவில் கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கும் வேலனண பெருங்குளம் ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்பாள்ஆலயத்தில் ஐந்தாம் நாள் மாலை நேர பூசை
அன்புடன் பொன் வரதராஜ குருக்கள்
ஆலய ஸ்தாபகர்