முத்துமாரி அம்பாள் ஆலயத்தில் எட்டாவது நாள் கற்பூரத் திருவிழா

133

முத்துமாரி அம்பாள் ஆலயத்தில் எட்டாவது நாள் கற்பூரத் திருவிழா

வில் நெவ் சென் ஐோஸ் பிரான்ஸ் என்னும் பதியில் கோவில் கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கும் வேலனண பெருங்குளம் ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்பாள்ஆலயத்தில் எட்டாவது நாள் கற்பூரத் திருவிழா மதிய நேர பூஜை.
அன்புடன் பொன் வரதராஜ குருக்கள்