விளம்பரங்கள்

உங்கள் விளம்பரத்திற்கான கட்டணத்தை செலுத்தி, விளம்பரம் செய்பவரின்
பெயர், நிறுவனத்தின் பெயர், தொலைபேசி இலக்கம் என்பவற்றுடன் விளம்பரத்திற்கான விபரங்கள் அல்லது விளம்பர மாதிரி என்பவற்றை [email protected] எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைத்தல் வேண்டும்.

தங்கள் கட்டணம் மற்றும் விளம்பரங்களை உறுதிப்படுத்திய பின்னர் உங்கள் விளம்பரம் வெளியிடப்படும்.